จักรกฤษณ์ ภู่ทอง

จาก ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลพืชและสัตว์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
Chakkrit.jpg

จักรกฤษณ์ ภู่ทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
อีเมล์ chakkrit_p@yahoo.com
โทรศัพท์ 0 7728 2001 ต่อ 114