หน้าหลัก

จาก ระบบฐานข้อมูลชนิดผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
SVCLogo.png

เว็บไซต์นี้เป็นการสำรวจความชุกชุมของชนิดผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาข้อมูลจากอุทยานแห่งชาติเขาสก มีพื้นที่อยู่ในท้องที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพพื้นที่เป็นธรรมชาติอันกว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยป่าดิบชื้น ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของเขตอุทยานแห่งชาติ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำสลับซับซ้อน พื้นที่ราบมีน้อย พื้นที่ส่วนหนึ่งด้านทิศเหนือบริเวณคลองพระแสงเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด แต่ข้อมูลความชุกชุมของชนิดผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่เคยปรากฏอย่างเป็นทางการ ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจึงจัดทำโครงการสำรวจความชุกชุมของชนิดผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อเสริมการเรียนรู้ด้านชนิดผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติเขาสกให้กับนักเรียนในโรงเรียนสมาชิก ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย รูปภาพ ข้อมูลทางชีวภาพของผีเสื้อ ลักษณะ พฤติกรรม ถิ่นอาศัย สถานภาพเป็นต้น

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 มาตราที่ 26

จึงอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขข้อกำหนดเท่านั้นที่บันทึก/แก้ไขได้ ข้อกำหนดคือ

  • เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
  • และได้รับอนุญาตจากเว็บมาสเตอร์นี้
  • ผู้สนใจร่วมแบ่งปันโปรดอีเมล์ติดต่อโดยตรงที่ จักรกฤษณ์ ภู่ทอง

ผู้ร่วมแบ่งปัน

ตรวจสอบข้อมูลโดย

เว็บไซต์นี้ดูแลโดย จักรกฤษณ์ ภู่ทอง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0 7728 2001 ต่อ 114