หน้าหลัก

จาก ระบบฐานข้อมูลชนิดนกในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.svc.ac.th

เว็บไซต์นี้เป็นการสำรวจความชุกชุมของชนิดของนกในพื้นที่อุทยานแก่งกรุงอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาข้อมูลจากพื้นที่อุทยานแก่งกรุงซึ่งพื้นที่แก่งกรุงเป็นพื้นที่ธรรมชาติมีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสองแนวเหนือ-ใต้ อำเภอวิภาวดี สภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นป่าดิบชื้น จึงทำให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีและมีอากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอุทยานแก่งกรุง มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีปริมาณฝนตกชุก ทำให้คลุมไปด้วยป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบมากมายทั้งประเภทไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความอุดสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรชีวภาพทั้งบนบกและในน้ำ จัดเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาศัยของนกและสัตว์น้ำแต่ข้อมูลความชุกชุมของชนิดของนกในพื้นที่อุทยานแก่งกรุง อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่เคยปรากฏอย่างเป็นทางการ ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจึงจัดทำโครงการสำรวจความชุกชุมของชนิดของนกในพื้นที่อุทยานแก่งกรุงอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อเสริมการเรียนรู้ด้านนกในพื้นที่แก่งกรุงให้กับนักเรียนในโรงเรียนสมาชิก ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย รูปภาพ ข้อมูลทางชีวภาพของนก กระจายพันธุ์ ลักษณะทั่วไป อุปนิสัยและอาหาร การผสมพันธุ์ ไข่ สถานภาพเป็นต้น

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 มาตราที่ 26

จึงอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขข้อกำหนดเท่านั้นที่บันทึก/แก้ไขได้ ข้อกำหนดคือ

  • เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
  • และได้รับอนุญาตจากเว็บมาสเตอร์นี้
  • ผู้สนใจร่วมแบ่งปันโปรดอีเมล์ติดต่อโดยตรงที่ จักรกฤษณ์ ภู่ทอง

ผู้ร่วมแบ่งปัน

ตรวจสอบข้อมูลโดย

เว็บไซต์นี้ดูแลโดย จักรกฤษณ์ ภู่ทอง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7728-2001 ต่อ 114