หน้าหลัก

จาก ฐานข้อมูลนกในพื้นที่ชุ่มน้ำในบางอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.svc.ac.th

เว็บไซต์นี้เป็นการสำรวจความชุกชุมของชนิดของนกในพื้นที่ชุ่มน้ำในบางอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาข้อมูลจากพื้นที่ชุ่มน้ำในบางซึ่งพื้นที่ชุ่มน้ำในบางเป็นพื้นที่ธรรมชาติส่วนหนึ่งของอ่าวบ้านดอนในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพพื้นที่เป็นป่าชายคลอง ป่าจากและป่าชายเลน ใกล้เมืองซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด มีความอุดสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรชีวภาพทั้งบนบกและในน้ำ จัดเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาศัยของนกและสัตว์น้ำแต่ข้อมูลความชุกชุมของชนิดของนกในพื้นที่ชุ่มน้ำในบาง อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่เคยปรากฏอย่างเป็นทางการ ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีจึงจัดทำโครงการสำรวจความชุกชุมของชนิดของนกในพื้นที่ชุ่มน้ำในบางอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อเสริมการเรียนรู้ด้านนกในพื้นที่ชุ่มน้ำให้กับนักเรียนในโรงเรียนสมาชิก ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย รูปภาพ ข้อมูลทางชีวภาพของนก กระจายพันธุ์ ลักษณะทั่วไป อุปนิสัยและอาหาร การผสมพันธุ์ ไข่ สถานภาพเป็นต้น

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตราที่ 26

จึงอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขข้อกำหนดเท่านั้นที่บันทึก/แก้ไขได้ ข้อกำหนดคือ

  • เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
  • และได้รับอนุญาตจากเว็บมาสเตอร์นี้
  • ผู้สนใจร่วมแบ่งปันโปรดอีเมล์ติดต่อโดยตรงที่ จักรกฤษณ์ ภู่ทอง

ผู้ร่วมแบ่งปัน

ตรวจสอบข้อมูลโดย

เว็บไซต์นี้ดูแลโดย จักรกฤษณ์ ภู่ทอง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7728-2001 ต่อ 114