หน้าหลัก

จาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผักป่าพื้นบ้านภาคใต้ที่มีอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
http://www.svc.ac.th

เว็บไซต์นี้เป็นการดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีน้อมรับพระราชดำริ โดยนำข้อมูลผักป่าพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในรัศมีโดยรอบวิทยาลัยฯ 50 กิโลเมตร มาดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช เพื่อเชื่อมกับศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา ระบบฐานข้อมูลนี้ เป็นระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อเสริมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสมาชิก เป็นระบบที่ต่อเนื่องจากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย ภาพ ข้อมูล ทางพฤกษศาสตร์ ของ ต้น ใบ ดอก ราก ผล ลักษณะวิสัย การใช้ประโยชน์และถิ่นอาศัย เป็นต้น

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตราที่ 26

จึงอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขข้อกำหนดเท่านั้นที่บันทึก/แก้ไขได้ ข้อกำหนดคือ

  • เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
  • และได้รับอนุญาตจากเว็บมาสเตอร์นี้
  • ผู้สนใจร่วมแบ่งปันโปรดอีเมล์ติดต่อโดยตรงที่ จักรกฤษณ์ ภู่ทอง

ผู้ร่วมแบ่งปัน

ตรวจสอบข้อมูลโดย

เว็บไซต์นี้ดูแลโดย จักรกฤษณ์ ภู่ทอง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0 7728 2001 ต่อ 114