หน้าหลัก

จาก ระบบฐานข้อมูลชนิดนกชนิดนกในอุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.svc.ac.th

เว็บไซต์นี้เป็นการสำรวจความชุกชุมของชนิดของนกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาข้อมูลจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ ที่ตั้งอยู่ในผืนป่าผืนใหญ่ที่สุดผืนสุดท้ายของคาบสมุทรภาคใต้ มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์เป็นอย่างมาก และมีรายได้จากการท่องเที่ยวในอันดับต้น ๆ ของประเทศ แต่พื้นที่ดังกล่าวยังขาดการศึกษาสำรวจข้อมูลทรัพยากรชีวภาพเกี่ยวกับชนิดของนก ซึ่งทางคณะทำงานฯ ได้พิจารณาเห็นว่านกเป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีความสำคัญต่อการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพวกพืชและต่อการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ เป็นระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อเสริมการเรียนรู้ด้านนกในพื้นที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย รูปภาพ ข้อมูลทางชีวภาพของนก กระจายพันธุ์ ลักษณะทั่วไป อุปนิสัยและอาหาร การผสมพันธุ์ ไข่ สถานภาพเป็นต้น

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 มาตราที่ 26

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ จึงอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขข้อกำหนดเท่านั้นที่บันทึก/แก้ไขได้ ข้อกำหนดคือ

  • เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
  • และได้รับอนุญาตจากเว็บมาสเตอร์นี้
  • ผู้สนใจร่วมแบ่งปันโปรดอีเมล์ติดต่อโดยตรงที่ จักรกฤษณ์ ภู่ทอง

ผู้ร่วมแบ่งปัน

ตรวจสอบข้อมูลโดย

แผนที่และการเดินทาง

เว็บไซต์นี้ดูแลโดย จักรกฤษณ์ ภู่ทอง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7728-2001 ต่อ 114