หน้าหลัก

จาก ระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.svc.ac.th

เว็บไซต์นี้เป็นการสำรวจพืชสมุนไพรไทย อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยนำข้อมูลพืชสมุนไพรไทย ที่มีอยู่ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มาดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบบฐานข้อมูลนี้ เป็นระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อเสริมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสมาชิก เป็นระบบที่ต่อเนื่องจากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย รูปภาพ ข้อมูลทางชีวภาพของพืชสมุนไพรไทย ลักษณะของพืช ใบ ดอก ผล การกระจายพันธุ์ สรรพคุณ ประโยชน์ คำแนะนำเป็นต้น


เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 มาตราที่ 26

จึงอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขข้อกำหนดเท่านั้นที่บันทึก/แก้ไขได้ ข้อกำหนดคือ

  • เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
  • และได้รับอนุญาตจากเว็บมาสเตอร์นี้
  • ผู้สนใจร่วมแบ่งปันโปรดอีเมล์ติดต่อโดยตรงที่ จักรกฤษณ์ ภู่ทอง

ผู้ร่วมแบ่งปัน

ตรวจสอบข้อมูลโดย

เว็บไซต์นี้ดูแลโดย จักรกฤษณ์ ภู่ทอง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7728-2001 ต่อ 114